Estatuts

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut La Sagrera Sant Andreu està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
El nom de l’associació és AFA Institut La Sagrera Sant Andreu i el nom abreujat serà AFA Institut La Sagrera
L’associació no té ànim de lucre.
Article 2
L’associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.
c) Assistir a les famílies en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació de les famílies en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
h) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
Article 3
El domicili de l’associació queda fixat al número 34 del carrer Segre de Barcelona 08030, i el seu àmbit d’activitats principal se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4
Poden ser socis o sòcies de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 5 d’aquests estatuts.
L’admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop la persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a d’un o més alumnes del centre.
S’entén per unitat familiar als pares, mares o tutors legals d’un mateix alumne o alumnes que siguin germans.
Article 5
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir accés als estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l’associació.
f) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
g) Formar part de les comissions i grups de treball.
Són deures dels socis i sòcies:
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
b) Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades, segons les determinacions de l’Article 27.
c) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’entitat.
Article 6
Les persones associades poden ser donades de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president/a.
2. Pèrdua de la condició de pare o mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de les quotes establertes.
4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan el motiu de la baixa obeeixi a algun dels motius exposats en els punts 3 i 4, se seguirà el procediment disciplinari indicat a l’Article 30.

Capítol III. L'Assemblea General

Article 7
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 8
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades, en els supòsits esmentats a l’Article 6, d’acord amb el procediment establert a l’Article 30.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
Article 9
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i maig, ambdós inclusivament.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini màxim de 30 dies a comptar de la sol·licitud.
Article 10
1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, mitjançant un escrit adreçat per mitjans electrònics al correu electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació . La tramesa de la convocatòria es realitzarà únicament per via electrònica.
3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir els altres membres de la Junta, d’acord amb la seva antiguitat al càrrec. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix càrrec a la Junta Directiva, o membre de la Junta en qui delegui.
4. El secretari/ària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.
Article 11
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’associats/ades presents o representats.
2. D’acord amb l’article 322-5 del Codi civil de Catalunya, un nombre d’associats que representi almenys un 10% dels vots socials de l’associació, o un percentatge inferior si així ho estableixen els estatuts, pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea general. L’assemblea general no pot acordar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
Article 12
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de la unitat familiar membre de l’associació, d’acord amb la definició establerta a l’Article 4.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les unitats familiars dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13
1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que està composta com a mínim pels càrrecs de president/a, el secretari/ària i el tresorer/a. La junta es pot completar amb les figures de vicesecretari/ària i els/les vocals. Tots aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període màxim de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposin els motius.
b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec.
c) baixa com a membres de l’associació.
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, d’acord amb el procediment establert a l’Article 30.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents: